INFORMACJA RODO

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.

Poniższe zasady stosuje się od 25.05.2018 roku.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych jest BRACIA STRZELCZYK A. Strzelczyk z siedzibą : 00-552 Warszawa, Pl. Konstytucji 4/47, NIP 525-152-90-54
  2. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub w sytuacji, kiedy przetwarzanie tych danych jest konieczne do podjęcia niezbędnych, żądanych/oczekiwanych przez Panią/Pana, działań przed zawarciem tej umowy. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o czym mowa w punkcie 3., Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone w niezbędnym zakresie osobom/instytucjom, których udział jest konieczny, aby zrealizować zawartą usługi pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami.
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

            a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

           b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy                           dane  są nieprawidłowe lub niekompletne,

           c) prawo do odwołania w dowolnym momencie w całości lub części udzielonej zgody na                                 przetwarzania danych, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na                             legalność przetwarzania przed jej wycofaniem,

           d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w                            przypadku gdy:

               – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób                                              przetwarzane,

                – osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

                – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma                           innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych,

                – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

            e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

            f ) prawo do przenoszenia danych,

           g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

        7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,                         której  dane dotyczą, podanie przez Ciebie danych ma charakter dobrowolny.

        8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę                               przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami                           umowa.

         9. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, Twoje dane nie są                                   profilowane.

       10. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Twoich                           danych  osobowych, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz skontaktować się z                               Administratorem danych osobowych w celu uzyskania wszelkich informacji.

        11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,                        osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych                           Osobowych.

OK, rozumiem