Dz.U., poz. 827, Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(http://uokik.gov.pl/download.php?id=1224)

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat: „Bracia Strzelczyk” Sp. z o.o. Warszawa 00-552 Pl. Konstytucji 4 lok. 45-47
tel. 22 625 66 61, fax. 22 22 621 92 12, e-mail: biuro@braciastrzelczyk.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi(*)
Data zawarcia umowy
Imię i nazwisko ZAMAWIAJĄCEGO
Adres ZAMAWIAJĄCEGO
Podpis ZAMAWIAJĄCEGO
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.