Jedna z form dokumentu urzędowego, potwierdzająca dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron. W przypadku niektórych czynności prawnych niedochowanie formy aktu notarialnego powoduje bezskuteczność i nieważność czynności prawnej.