Przelew praw wynikających z zawartych wcześniej umów na osobę trzecią. Osoba, która zrzeka się przysługujących jej praw to Cedent; osoba, na rzecz której dokonano cesji to Cesjonariusz.