Urzędowy rejestr prowadzony w celu określenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez wydziały wieczysto-księgowe sądów rejonowych. Instytucją ksiąg wieczystych rządzi kilka zasad. Najważniejsze z nich to: – jawność formalna, – domniemanie zgodności ze stanem prawnym, – rękojmia wiary ksiąg wieczystych, – pierwszeństwo praw wpisanych.
Kw składa się z 4 działów: Dział I – oznaczenie nieruchomości i spis praw związanych z nieruchomością ; podstawą oznaczenia nieruchomości są dane pochodzące z ewidencji gruntów, Dział II – oznaczenie właściciela (właścicieli) nieruchomości lub użytkownika wieczystego Dział III – ograniczone prawa rzeczowe (z wyłączeniem hipotek), ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości (z wyłączeniem roszczeń dotyczących hipotek), Dział IV – hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki.