Zgodnie z Kodeks cywilnym, pojęcie szerokie i niejednoznaczne. Jest to  część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (grunty). Nieruchomością są również  trwale z gruntem związane budynki, części budynków, np. lokale, budowle, urządzenia, nasadzenia), które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. 
Możemy zatem wyodrębnić: 
* nieruchomość gruntową – to część powierzchni ziemi, która stanowi prawnie wyodrębnioną całość (ma wydzielone granice i posiada    księgę wieczystą); nieruchomość gruntowa może składać się z jednej lub kilku działek ewidencyjnych,
* nieruchomość budynkową –  budynki, budowle trwale z gruntem związane, jeżeli na mocy przepisów stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności,
* nieruchomości lokalowe  – jako części budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności (por. odrębna własność lokali).