Akt prawa miejscowego, określający przeznaczenie terenu oraz sposoby i warunki jego zagospodarowania i zabudowy. Dotyczy ściśle określonego obszaru gminy i obowiązuje wszystkich w zakresie przeznaczenia oraz zabudowy i zagospodarowania terenu. Plan składa się z części opisowej, zawierającej treść uchwały rady gminy, oraz części rysunkowej, będącej załącznikiem do uchwały. Najważniejsze informacje zawiera część rysunkowa – mapa zazwyczaj w skali 1:1000 terenu, dla którego opracowano dany plan. Obszary o różnorodnym przeznaczeniu, jak np. obszar zabudowy mieszkaniowej, użytków rolnych, lasów itp. są zaznaczone na mapie różnymi kolorami i opisami literowymi. Uchwalany jest przez radę gminy, nie może naruszać zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.