Ustrój majątkowy małżeński, który charakteryzuje się tym, że nie występuje w nim majątek wspólny małżonków, lecz jedynie dwa majątki osobiste, z których każdy należy do jednego z małżonków. Są one odrębne od siebie w sensie prawnym. Każde z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem. Ustrój ten nie wyłącza jednak wspólnego nabywania przez małżonków różnego rodzaju praw (np. własności mieszkania, samochodu itp.). Przedmioty te należą wówczas do małżonków na zasadach współwłasności ułamkowej.  Rozdzielność majątkowa może powstać przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie trwania małżeństwa w drodze umowy majątkowej małżeńskiej zawartej przed Notariuszem. Rozdzielność majątkowa można uzyskać również na mocy orzeczenia sądu.