Jedyny dokument, dot. przestrzeni, opracowany dla całej gminy. Nie jest przepisem prawa i nie stanowi podstawy ani do wydania decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  Jego ustalenia stanowią jednak podstawę dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.