Opłata, jaką pobiera notariusz za dokonaną  czynność prawną. Maksymalną wysokość tej stawki ustala minister sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Aktualnie obowiązujące maksymalne stawki taksy notarialnej można znaleźć w Dzienniku Ustaw Nr 148, pozycja 1564, z późniejszą zmianą. Do ustalonej z Notariuszem taksy należy doliczyć podatek  VAT.