Warunki zabudowy wydawane są w formie decyzji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Decyzja o warunkach zabudowy (tzw. DWZ) wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do wydania decyzji o warunkach zabudowy nie jest konieczne posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości ( w odróżnieniu do pozwolenia na budowę !). O ustalenie warunków zabudowy dla danego terenu może zatem wystąpić każdy. 
Warunki do wydania DWZ: 
1) co najmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi publicznej jest zabudowana, 
2) teren ma dostęp do drogi publicznej, 
3) istnieje lub jest projektowana sieć uzbrojenia terenu wystarczająca dla planowanej inwestycji, 
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne, 
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 
DWZ nie musi być zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nie jest ono bowiem źródłem prawa).