Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom
Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych (udziałowa), albo współwłasnością łączną (dot. wspólności majątkowej małżeńskiej, mówimy wówczas o wspólności ustawowej).
W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.
W przypadku wspólności ustawowej, w czasie jej trwania, żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.