Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz wybranych prawach, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości. Hipoteka powstaje dopiero w chwili dokonania wpisu do księgi wieczystej (tzw. wpis konstytutywny).